воскресенье, 13 апреля 2014 г.

Слушатели открытого дистанционного курса "Технологии разработки ДК" о мотивации

Привожу материалы дискуссии в открытом дистанционном курсе "Технологии разработки дистанционного курса" о мотивации. О курсе можно посмотреть здесь.

На думку І.П. Підласого, мотивація – це загальна назва для процесів, методів, засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти.
Бажання отримувати стипендію є одним із чинників зовнішньої мотивації. Проте “необхідно, щоб той, хто навчається, захотів щось зробити самостійно і зробив це… Істинне джерело мотивації людини знаходиться в ній самій”. Розвиток внутрішньої мотивації (усвідомленої та неусвідомленої), дозволить змінити відношення студентів до процесу навчання. Для цього можна запропонувати такі рекомендації щодо діяльності викладача:
1.Визначити цілі навчання.
2.Виявити початковий рівень мотивації.
3.Вивчити індивідуальні особливості мотивації.
4.Аналізувати причини зміни мотивації (зниження, стабільність, підвищення).
5.Формувати мотиви навчання у ході навчально-виховного процесу.
6.Здійснювати оцінку досягнень і планувати подальші дії. (Стадниченко С.)

«Потрібно, щоб усі учні вже з самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її»(Ян Амос Коменський.)
Мотивація — надто важливий компонент не лише навчання, а й будь-якої людської діяльності.
Буде мотив — буде бажання виконувати й доводити до завершення будь-яку діяльність, справу. Без належної мотивації не працюватиме жодна педагогічна технологія.
Оскільки мотивація є здатністю людини дієво задовольняти свої потреби, то вона має:
• морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності;
• прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності;
• пошук відповідей на запитання «чому?», «навіщо?», «заради чого?».
Головним джерелом мотивації до навчання – є успіх. Тому для нового успіху здебільшого і найчастіше спрацьовує похвала як один із видів нагороди, що діє як позитивний імпульс для мотивації Аби у процесі навчання підтримувати мотиваційні важелі, слухач обов’язково повинен знати, за що він отримав той чи інший бал за виконання певної роботи. Отже думаю запровадити в курсі мотивацію оцінювання за роботу у форумах та короткий аналіз виконання практичних завдань.
Вважаю одним із необхідних засобів мотивації при опануванні теоретичного матеріалу використання презентаційних матеріалів, що відбивають важливі формулювання, визначення, ілюстрування сутності навчального матеріалу тощо. (Трубина В.)

Важливим елементом мотивації студента є залучення його до співпраці з викладачем. Це може бути, наприклад, пошук потрібних матеріалів в інтернеті (відеодемонстрації, фільми, біографічні довідки тощо), створення анімаційних відеокліпів для пояснення фізичних явищ чи процесів. (Сусь Б.)

Мотивация.
Думаю, что на поддержание мотивации участников дистанционного обучения влияют следующие моменты: равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, материальной обеспеченности обучаемого; относительная анонимность компьютерного общения для многих эти факторы являются очень важными. Это позволяет высказываться детям, которые теряются в ситуациях непосредственного общения. В дистанционном обучении незаменимыми средствами мотивации будут форум и чат. Они способствуют активному общению между участниками, помогают организовать процесс обучения и сделать его интересным.
При изучении физики можно использовать:
Компьютерные модели — это программы, которые позволяют на экране компьютера имитировать физические явления, эксперименты или идеализированные ситуации, встречающиеся в задачах.
Виртуальные лаборатории— это более сложные компьютерные программы, которые предоставляют пользователю значительно более широкие возможности, чем компьютерные модели.
Работа учащихся с компьютерными моделями и лабораториями чрезвычайно полезна, так как они могут ставить многочисленные виртуальные опыты и даже проводить небольшие исследования.
При составлении курса нужно опираться на следующие дидактические принципы:
– принцип творчества и успеха
– принцип доверия и поддержки
– принцип вовлечения детей в жизнь их социального окружения.
Для мотивации важно всегда оценивать ученика и хвалить даже за малейшие достижения, всегда стараться находить что-то хорошее в каждом ответе, в каждой работе и поощрять это похвалой.
А еще как-то мне порекомендовали тест на определение мотивации при изучении физики в школе.http://sch135.pskovedu.ru/?project_id=2353&pagenum=4574 здесь можно определить ее уровень, а потом все равно стимулировать всеми возможными способами, которые выявляются только опытным путем в процессе обучения. Мотивация очень важна - без нее нет обучения. (Никитинская С.)

Использование виртуальных компьютерных лабораторий способствует повышению мотивации, для дистанционного обучения, можно использовать лабораторные работы предложенные МАН України http://manlab.inhost.com.ua/. (Бузько В.)

Формування мотивації необхідно починати саме з емоційного компонента як найбільш чутливого до стимулюючих впливів. Можна визначити кілька найбільш ефективних способів емоційної стимуляції учнів:
- Показати ціннісну значущість досліджуваної дисципліни (використання у викладанні загальних і великих планів, широких абстрактних узагальнень і конкретних подробиць, застосування навчального матеріалу в повсякденному житті, знайомство з особливостями предмета для розвитку особистості).
- Забезпечити реалізацію учнями тенденції до діяльності: навчити перетворювати цілі «майбутнього» у ряд проблем, задач, завдань, що мають безпосередній стосунок до сьогодення.
- Заохочувати самостійність учнів, подаючи лише необхідну допомогу (посильність завдань, своєчасне ускладнення завдань, підбір творчих завдань).
- Звертати увагу й постійно відзначати високу активність кожного учня, удалу відповідь, правильний спосіб виконання завдання, оригінальне рішення задачі, використання додаткового матеріалу з досліджуваної теми й ін.
- Оцінку виконаної роботи педагогу варто давати так, щоб вона додавала учням упевненості у своїх силах, свідчила нехай навіть про невеликі досягнення в навчальній діяльності й задоволенні пізнавальних потреб, налаштовувала на нову пізнавальну активність.
- Варто будувати з учнями доброзичливі, відкриті, емоційно-насичені відносини у процесі навчання, спрямовані на формування й заохочення відчування себе й іншої особистості, потреби в самоствердженні, самоактуалізації. (И. Семененко)

Деякі роздуми щодо мотивації
Відповідно до психологічної формули «інтерес – стимул – реакція на стимул – мотив дії – сама дія», позбавивши людину стимулу, не варто чекати від неї успішного вирішення завдань.
Під мотивом діяльності розуміємо всі фактори, що обумовлюють виявлення активності: мотиви, мета, настанови, почуття обов'язку, інтереси.
Якщо ж ми говоримо про навчання, тоді слід звернути увагу на теорію Г. Розенфельда, який визначив наступні категорії (фактори) мотивації навчання:
- Навчання заради навчання, без задоволення від діяльності або без інтересу до предмета викладання.
- Навчання без особистих інтересів та користі.
- Навчання для соціальної ідентифікації.
- Навчання заради успіху або страху невдач.
- Навчання з примусу або під тиском.
- Навчання, що ґрунтується на поняттях і моральних зобов'язаннях або на загальноприйнятих нормах.
- Навчання для досягнення мети у повсякденному житті.
- Навчання, що ґрунтується на соціальній меті, вимогах та цінностях.
Щодо навчальної діяльності, то зовнішніми факторами стають усі види підкріплення, які ми використовуємо як заходи педагогічного впливу (покарання, заохочення, похвала тощо).
Найбільш значущим, найдієвішим і найефективнішим внутрішнім стимулом є прагнення до пізнання нового, що ґрунтується винятково на інтересі до предмета пізнання.
Навчальна мотивація – частковий вид мотивації. Вона визначається специфічними для неї факторами: власне освітньою системою, освітнім закладом, організацією навчального процесу; суб’єктивними особливостями тих, хто навчається; суб’єктивними особливостями педагога, насамперед, його ставленням до учня, до власної справи; специфікою навчального предмета.
Ряд науковців виділяють дві групи мотивів навчання: пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності і процесом її виконання; соціальні мотиви, пов’язані зі взаємодією учня з іншими людьми.
Перша група (пізнавальні мотиви) включає в себе: широкі пізнавальні мотиви, в основі яких є прагнення одержати нові знання. Це може бути інтерес до нових фактів, явищ або інтерес до закономірностей науки; теоретичних принципів, ключових ідей та ін.; навчально-пізнавальні мотиви, тобто орієнтація учнів на засвоєння способів одержання знань: інтерес до прийомів самостійного набуття знань, до методів наукового пізнання; мотиви самоосвіти.
Друга група (соціальні мотиви) поділяється на: широкі соціальні мотиви: усвідомлення соціальної користі навчання, почуття обов’язку, відповідальності, прагнення добре підготуватися до майбутньої професії; вузькі соціальні, так звані позиційні, мотиви: прагнення зайняти певну позицію, одержати певний статус у групі, зокрема статус лідера: прагнення схвалення вчителів і батьків.
Отож, мотивація складне психолого-педагогічне утворення. Однозначних рецептів щодо здійснення мотивації дати не можливо. (Голодюк Л.)

На мій погляд, для учнів на першому плані стоять пізнавальні мотиви, а для дорослих (слухачів курсів) - соціальні, як приклад наявність сертифікату про завершення курсів для "подальшої кар'єри" (із обговорення колег) (Бузько В.)

Діяльність завдяки мотивам!
Спонукання до дії – є важливим компонентом у навчанні, чи то в очному, чи в дистанційному. Як зробити так, щоб виникло бажання прочитати книжку, взяти участь в обговоренні, навчатися з радістю? Цьому сприяють такі методи навчання:
- дискусійні;
- ігрові;
- ситуативні;
- проблемно-евристичні;
- дослідницькі;
- діалогові;
- репродуктивно-творчі тощо.
Однак ніякі методи не матимуть сили, якщо вони не будуть підтверджені похвалою. Про це зазначалося ще в Давній Греції. Так, давньогрецький письменник і філософ Плутарх зазначав: „Ті, що жадібні на похвалу, бідні заслугами”. А французький письменник ХVІІ століття Жан де Лабрюєр стверджував, що „якщо ви ретельно придивитеся до людей, які нікого не можуть хвалити, всякого засуджують і ніким не задоволені, то ви дізнаєтеся, що це ті самі люди і є, якими ніхто не задоволений”.
До того ж похвала спонукає до дії, підвищує самооцінку, дозволяє самоствердитися, викликає бажання вчитися, зробити щось корисне, є кроком до самовдосконалення, а з позицій психології – поліпшує стан, настрій, самопочуття. Не скупіться на похвали, проте вони повинні бути щирими, йти від душі та не повинні мати вигляд „миттєвостей”. Це і буде найліпшим мотивом до навчання. (І. Небеленчук)

Всі ці методи важливі в традиційній педагогіці, а інформаційно-комунікаційні технології дають можливість використовувати їх і в електронному та дистанційному навчанні. Зокрема при вивченні фізики дуже важливим є обговорення проблемних питань та створення демонстрацій для наочного представлення складних явищ. До цього можна активно залучати як студентів так і інших викладачів. В результаті діяльнісного підходу слухачі вивчають не лише основний предмет, а й отримують нові знання від проведеної дослідницької та творчої діяльності. (Сусь Б.)

З досвіду переконалася, що похвала є доволі сильним стимулятором, особливо для дорослих, які не так часто, а то й рідко чи майже не отримують визнання своє праці. Відомо, що з дорослими працювати набагато важче, чим з молоддю. Проте дорослі щиро радіють, можливо, в більшій мірі, чим діти, коли їх хвалять. Відтак поступово "відкриваються" й з радістю йдуть "назустріч". (І. Небеленчук)

Похвала похвале - рознь. Если похвала исходит от человека, который имеет авторитет, то - да. Если преподаватель не имеет авторитета, то это пустая лесть и заигрывание. (Гущин А.)

похвала повинна бути ЩИРОЮ! (І. Небеленчук)

Традицію щодо процесу навчання заклав ще Ян Амос Коменський. З того часу вона залишилася сталою, тобто традицією. Просто вносилися певні зміни до процесу навчання. У плані методів стимулювання, то традиційні перенесені на дистанційне навчання, також з доповненнями та змінами. Можливо, під час дистанційного навчання будуть використовуватися елементи аудіолінгвальних, аудіовізуальних, візуальних методів, наочні методи. (І. Небеленчук)

… похвала дійсно є дієвим мотивом навчання. Вважаю. що в дистанційному курсі (як і під час очного навчання) його дуже важливо використовувати, тому, що якщо слухач (особливо учень) немає явних здібностей до фізико-математичних дисциплін, а багато читає художньої літератури, на мій погляд, доречно запропонувати такому учню скласти задачу за сюжетом оповідання, вірша та інше. Під час очного навчання це спрацьовує, нехай учень не зможе розв'язати задачу олімпіадного рівня, але він буде розуміти сутність фізичних явищ, процесів, закономірностей. (Бузько В.)

Методи мотивації курсу
Для того, щоб студент не втрачав інтересу до курсу я використовую в своєму курсі дві нові для себе функції: форум, на якому вони зможуть говорити зі мною та між собою по темі курсу, ділитися досвідом та думками, а також чат, в якому під час аудиторного заняття вони можуть задати мені запитання по практичній частині роботи, в межах аудиторного заняття.( І. Юстик)
Основные виды мотивации в моем курсе "Применение Microsoft Excel 2010 для решения инженерных задач" - внешняя и познавательная. Внешняя мотивация отражена в презентации курса и в подборке задач, которые носят явно выраженный прикладной аспект. Для стимулирования познавательной мотивации студентам предлагается дополнить глоссарий новыми терминами, подобрать примеры заданий из своей профессиональной деятельности. (О. Медведева)

Мотивация студентов может ослаблять и во время изучения дистанционного курса, это может быть связано с чувством изолированности, боязни совершить ошибку при изучении материала и т.д. На протяжении всего курса обучения тьютору необходимо поддерживать студента, хвалить его малейшие достижения, давать комментарии, отвечать на письма, всячески поощрять его работу, быть всегда на связи со студентом.
Одним из методов мотивации в ДК является рейтинг (журнал). Студенты видят свои баллы и пытаются достигнуть более высоких баллов! Например, я проводила дистанционный курс для преподавателей факультета физического воспитания и спорта, они наблюдали за баллами друг друга и их обучение имело характер соревнования между собой)))) В результате, многие преподаватели закончили курс успешно! (Гнедкова О.)

Одной из разновидностей мотивации является учебная мотивация, которая зависит от нескольких факторов деятельности:
1. образовательного учреждения, где осуществляется учебная деятельность;
2. организации образовательного процесса;
3. субъектных особенностей обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими сокурсниками и т. д.);
4. субъектных особенностей преподавателя (тьютора) педагога и, прежде всего системой отношения его к обучающемуся, к делу;
5. спецификой учебной дисциплины.
Движущие силы мотивации возникают в ответ на потребности человека. В самой учебной мотивации заложено удовлетворение любознательности, приобретение определенных знаний, расширение кругозора. Мотивацию можно разделить на внутреннюю и внешнюю
• Мотивацию условно можно назвать «внутренней», так как мотивы порождает сам человек, сталкиваясь с задачей. И тут важен тесный контакт с тьютором. Письменные развернутые оценки с разбором ошибок, в которых тьютор отмечает положительные достижения. важны и онлайновые консультации, помимо вебинаров, например, Scype раз в неделю.
• Мотивацию называют «внешней», мотивы деятельности по решению задачи вызываются воздействием субъекта извне.
Я в курсе решила сделать:
Рейтинг в системе оценивания;
Форум «Вопросы по пройденному материалу». На этом форуме студенты будут задавать вопросы, причем задать вопрос по теории очень не просто. На заданные вопросы можно давать ответы. Участие в форуме, позволит формировать мышление и будет мотивом к повышению рейтинга (Т. Фокина)

У моєму курсі передбачені "пряники" у вигляді похвали, підбадьорювання. Робитиму це безпосередньо у форумах. Свого роду пряником буде й результат тестування. Головним же "пряником" в моєму курсі буде сертифікат про проходження курсу (для багатьох вчителів це потужний стимул).
Важливо:
1. Приділяти однакову увагу усім слухачам.
2. В разі виникнення проблем спілкуватися із слухачем з допомогою електронної пошти (аби не виставляти чужі проблеми на загальне обговорення). (Г. Скрипка)

Справді важливим фактором є увага до всіх слухачів, без надання певних переваг комусь окремо, адже у протилежному випадку це зменшує вартість мотивації. А надто важливим є збереження у таємниці особистих помилок і проблем без винесення його на загальне обговорення. Тобто мотивування оцінок, балів, аналіз роботи має здійснюватись індивідуально для кожного, хоча і не є легким для керівника, тьютора. (Трубина В.)

… мені здається, "кнутом" для тих хто пасивно працює може бути: "не дозволити перехід до іншого завдання" (не впевнена чи правильно сформулювала такий "кнут") (Бузько В.)

До основних методів формування пізнавального інтересу належать: дискусія, диспут, включення учнів у ситуацію особистого переживання успіху в навчанні, в інші ситуації емоційно-моральних переживань (радості, задоволення, здивування тощо), метод опори на здобутий життєвий досвід, метод пізнавальної, дидактичної, рольової гри та ін.
До методів емоційного стимулювання навчання належить прийом створення ситуації зацікавленості, тобто використання цікавих для учнів прикладів, парадоксальних фактів, проведення дослідів. Підвищують інтерес до навчання цікаві аналогії, зокрема зіставлення наукових і життєвих тлумачень окремих природних і суспільних явищ. (Литвиненко О.)

Як мотивація в курсі створений вторинний глосарій для слухачів «Запитання, що часто виникають», який дає можливість набрати додаткові 5 балів. (Воровченко Н.)

В своем курсе для мотивации учащихся я планирую использовать:
рейтинги и поощрение своевременного выполнения заданий
коллективные методы работы (вики)
дискуссии для наиболее неопределенных (интересных) вопросов
дополнительные сервисы – карты памяти, агрегаторы, галереи картинок
консультации без ограничений
задания, требующие поиска, творческой активности
тщательное структурирование текста
обильные иллюстрации и цитаты
живую авторскую речь, юмор (?) (Ткачёв И. В.)

Дистанционный курс для учеников по физике предполагает наличие видеоматериалов, игровых видов деятельности (например кроссвордов) https://sites.google.com/site/dk8klbuzko/samostijna-robota-no6/krosvord-no2, наличие заданий проблемного характера, экспериментальных заданий, возможно решение лабораторных работ http://manlab.inhost.com.ua/, важно не только вызвать сиюминутный интерес к изучаемой теме, но и способствовать тому, чтобы заинтересованность переросла во внутренний интерес. (Бузько В.)

… внедрение игровых механизмов, направленных на дополнительное формирование у участников ответственности друг перед другом и стимулирующих их на активное обучение. Например, введение в курс игры "Поиск ключа к модулю". Смысл игры состоит в том, что материалы следующего модуля появляются в системе, поддерживающей ДК, только после того, как обучающиеся совместно найдут "ключ" к модулю. Ключами могут быть: составление фразы известного человека из слов, комментарии к фотографиям, посвященным образованию взрослых, разгадка ребусов и т.д. Кстати, с самого начала обучения нами было принято решение, открывать доступ к учебным модулям постепенно, т.е. по мере продвижения обучающихся вперед в процессе обучения. Это обусловлено важностью групповой работы в процессе обучения взрослых, кроме того, постепенность в обучении – один из очень значимых факторов;
введение в курс неформальных элементов: притч, сказок, интересного дополнительного материала, картинок, фотографий с целью создания комфортного, неформального и интересного виртуального образовательного пространства, как важной составляющей эффективного образования взрослых;
организация работы в парах с целью стимулирования активными участниками неактивных на совместную работу и обучение;
неформальное обсуждение на форуме актуальных тем по образованию взрослых, а также свободных тем;
предварительное неформальное обсуждение темы каждого следующего модуля с целью активизации у обучающихся имеющихся знаний и умений по теме, ведущей к формированию у участников уверенности в себе, а также чувства уважения к мнению каждого;
регулярная обратная связь с обучающимися по всем вопросам, включая подробные комментарии к результатам практических заданий;
использование методов формирования у обучающихся экспертного мышления, с целью формирования у обучающихся чувства ответственности за результаты обучения, а также осознания себя в роли субъекта обучения;
обсуждение планов возможного сотрудничества по окончанию обучения. (Костіна В.)

Эта неуловимая Мотивация.
А Инете чуть-чуть погугливши можно найти подходящую теорию типа.
Американский исследователь систем обучения Джон Келлер предложил модель повышения мотивации к обучению ARCS, главными компонентами которой являются внимание (Аttention), значимость (Relevance), уверенность (Confidence) и удовлетворение(Satisfaction). Келлер говорил о том, что сначала нужно привлечь внимание обучаемого, затем нужно убедить его в важности и значимости обучения, после чего необходимо поддержать его уверенность в себе и, в конце концов, добиться удовлетворенности учащегося. Эффективность модели Келлера подкреплена результатами исследования: через год после внедрения этой технологии число участников, бросивших учебу, снизилось вдвое с 44% до 22%.
Если всякие умствования отбросить, то я по мере сил и стараюсь это делать.
1. В начале курса у меня флэш-презентация. Все, кто посмотрел курс, сказали что оживляет. (Наверное, это пункт 1)
2. Все материалы оформлены в виде презентаций, т.е много иллюстраций и мало текста. (Тоже что-то значит)
3. Курс не перегружен материалами.
4. Цель каждой недели конкретна.
5. Заданий не много на каждую неделю. Стараюсь, по принципу "лучше меньше, да лучше"
5. Предусмотрено много форумов.
6. В качестве награждения придумал доску почета, где каждую неделю будут фамилии тройки слушателей с наивысшими рейтингами. (Может среди слушателей еще тотализатор ввести? "Я не просто пивка выпил. Политически очень догадлив. Ставил на Картера полбанки, и мой пришел первым" (с) Жванецкий).
7. Не ведусь на такую псевдомотивацию:
"Например, амбициозная цель электронного учебного курса по управлению проектами сформулирована следующим образом:
«Вы будете управлять проектом на всем протяжении его жизненного цикла. Вы самостоятельно спланируете целевые показатели. Из раунда в раунд вы будете координировать действия виртуальных членов команды, анализировать взаимное влияние основных параметров проекта, расставлять приоритеты. Решения, принимаемые вами в условиях стресса и дефицита времени, могут завести изначально успешный проект в кризисное состояние. Вам предстоит успешно справиться с проблемами и обеспечить завершение проекта в четком соответствии с плановыми показателями».

Наоборот, сделал специальный слайд во вводной презентации, чтобы отмежеваться от таких "мотиваторов". (Гущин А.)

Как планируете бороться со снижением мотивации в конце курса? (А. Токарь)

1. Не перегружать курс материалами.
2. Не делать слишком большую длительность - у меня 8 недель.
3. Поддерживать соревновательный дух - сделал в курсе "доску почета", где будет за каждую неделю публиковаться тройка лидеров.
4. Напоминаниями, что ориентация на достижение - вторая по важности компетенция руководителя проекта. (Гущин А.)

Но все это монотонно. А планируете ли Вы какую то динамику? (А. Токарь)

… если сказать честно, то я никак не собираюсь с ней (мотивацией) бороться. Зачем? Я старался построить курс так, чтобы с самого начала был виден компетентностный подход. Ну нет у человека желания быть руководителем проекта. И слава Богу! У нас и так полно некомпетентных руководителей. Как раз наоборот - если человек настроился, довел дело до конца и достиг результата, тот и будет руководителем. Остальное - от лукавого. (Гущин А. Н.)

Техника мотивации
Не вдаваясь в подробности теории мотивации, хочу обратить внимание на технику мотивации. Мы много говорили о том, что основным коммуникативным каналом в дистанционном обучении является письменная речь. Если с такими приемами мотивации как убеждение, поддержка интереса, вовлечение студентов в процесс управления процессом обучения, закрепление положительного впечатления все просто даже при письменном общении, то такой прием как навеивание (периодическое повторение определенных фраз, высказываний, определенных особенностей и условий подачи материала) есть определенные проблемы). Здесь мы не можем проявлять качества преподавателя: уверенный голос, определенные интонации, энергетика поведения, артистизм, авторитет и т.д.
В этом случае поможет виртуозная работа с текстом.
В педагогике часто используется такой пример:
Студент пишет письмо отцу:
"Дорогой папа, $пешу $ообщить Вам, что у меня в$е хорошо. Я учу$ь нормально. Правда мне не $ов$ем легко. $ этой учебой, я $овершенно не могу думать ни о чем другом. Пожалуй$та вышли мне $рочную телеграмму. я буду $чатлив получить от тебя
ве$точку. Твой $ын".
Вскоре пришел ответ:
"Сынок понимаю твое НЕТерпение. НЕ Трудись слишком сильно, а то будешь совсем НЕТрудоспособным. если стаНЕТ совсем тяжело, пиши, если НЕТрудно. Я всегда помогу тебе советом".
Вот такое вот навеивание  (Олейник Н.)

Шляхи підвищення мотивації студентів
Методи стимулювання мотивації можливо включити:
+Поставити точну мету. Дуже корисним є зосередитися на невеликих завданнях, які можна виконати легко. Розвивати мотиви досягнення цієї мети надзвичайно важливо. Тому обов'язковим є організація такого процесу, де ставиться завдання, яке потрібно досягти. Тобто на кожному занятті щодо теми або іншого рішення проблеми мусить бути націленість на результат, що дозволяє студентам переживати успіх у діяльності.
+Мотивувати студентів до активності (на інтернет-форумах, присвячених курсу, он-лайн курсах). Надати студентам можливість вільно спілкуватися між собою шляхом альтернативних форм як відеоконференції.
+Симулювання ситуації у реальному житті у процесі навчання.
+Створення сприятливого психологічного клімату для розвиток особистості.
1. Методи формування пізнавальних інтересів учнів. Вони викликають позитивні дії та настрій — образність, цікавість, здивування, моральні переживання.
Найпоширенішими серед методів даної групи є:
- Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. Передбачає окреслення нових знань у процесі викладання, створення атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці. Відчуття збагачення знаннями спонукає учнів до самовдосконалення.
- Метод опори на життєвий досвід учнів. Полягає у використанні вчителем у навчальному процесі життєвого досвіду учнів (фактів, явищ, які вони спостерігали в житті, навколишньому середовищі або в яких самі брали участь) як опори при вивченні нового матеріалу. Це викликає в учнів інтерес, бажання пізнати сутність спостережуваних явищ.
- Метод пізнавальних ігор. Сприяє створенню емоційно-піднесеної атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. Вони можуть бути основною або допоміжною формою навчального процесу. Розвиваючий ефект досягається за рахунок імпровізації, природного вияву вільних творчих сил учнів. У виховному значенні гра допомагає учням подолати невпевненість, сприяє самоствердженню, найповнішому виявленню своїх сил і можливостей.
- Метод створення відчуття успіху в навчанні. Постійне відчуття учнем успіху в навчанні зміцнює впевненість у власних силах, пробуджує почуття гідності, бажання вчитися.
Педагогічно виправдане створення для учнів ситуації успіху передбачає використання спеціальних прийомів індивідуально-особистісної підтримки. У їх різноманітті найпоширенішими є:
1. Еврика.
2. Навмисна помилка, або “Допоможи мені”.
3. Диспут (від лат. disputo — досліджую, сперечаюсь)
4. Метод стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні.
Для підвищення мотивації пропоную також включити:
• запровадження системи рейтингової оцінки студентів
• запровадження системи публікації успіхів у студентів і нагороди право їх чудові успіхи й прагнення
• розширення можливості самореалізації студентів (Андрющенко Я.)

Мотивировать или не мотивировать?
Наверное, это один из самых сложных вопросов в дистанционном курсе – мотивация. И если уж об этом говорить, то, как бы мы не старались, речь всегда идет о внешней мотивации, но никак не о внутренней. И здесь сразу же возникает проблема – если у студента нет внутренней мотивации на приобретение знаний, то мы (преподаватели) можем «извращаться» в своем курсе, как душе угодно – создавать комфортную среду, применять игровые технологии и проблемное обучение, подбадривать, выстраивать рейтинг, приводить примеры из жизни, прибегать к «давлению» на совесть (если кто-то не выполнит задание, то вся группа не сможет перейти к следующему этапу) и т.д. – все БЕСПОЛЕЗНО!
Недавно наткнулась на ролик о формуле мотивации: https://www.youtube.com/watch?v=QQ31w9AMMG0#t=45 – здесь речь и о внешней, и о внутренней мотивации – на мой взгляд, заслуживает внимания! (С. Березенская)

О мотивации
Вспомните из своей практики, перестраивали ли Вы свою лекцию ради одного студента? Мы все знаем и о внутренней и о внешней мотивации. Школьная учительница мне рассказывала, что она ходит на занятия ради одного ученика. (Л. Кротенко)

Демотивация в ДК
Если попробовать разобраться с мотивацией в дистанционном курсе (ДК), то полезно поразмышлять о противоположности. Мы ведь так хорошо знаем "как надо", а как "не надо"?
Чтобы демотивировать:
Надо в приказном порядке записать всех пройти этот ДК.
Надо выкладывать учебные материалы порциями и постоянно менять задания, их условия и оценки.
Надо выкладывать обычные отсканированные учебники и лабораторки.
Надо написать список источников из 150 пунктов и сказать, что все нужно проработать.
Надо найти оригинальные источники малоупотребимого формата.
Надо закачать все материалы и больше не заглядывать в курс. Накануне последней недели всем разослать "привет" и угрозы о незачете.
При подведении итогов указать, что студенты не умеют учиться и не хотят.
Ни в коем случае не рассматривать свой ДК как вариант профессионального развития, наоборот, он съедает время и силы, которые можно потратить с традиционной пользой.
И т.д. (Саврасова А.)

Комментариев нет:

Отправить комментарий