пятница, 29 апреля 2016 г.

Анотація монографії "Змішане навчання"

Монографія «Змішане навчання»
Група авторів (Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Кухаренко В.М., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л.) підготували колективну монографію «Змішане навчання», в якій розглянута технологія розробки змішаного навчального процесу з урахуванням сучасних інформаційних технологій та оцінки якості навчання.
У главі 1 «Тенденції розвитку освіти» (Кухаренко В.М.) розглянуті статистика,  факти та загальні тенденції розвитку електронного навчання у 2015 році. Визначені нові робочі професії та показана необхідність формування грамотності населення. Пошук та аналіз інформації дозволив показати нові тенденції, проблеми та важливі події, життєвий цикл інновацій, ранжування тенденцій. Показаний пріоритетний розвиток змішаного навчання, масових відкритих онлайн курсів, нової ролі викладача.
Глава 2. «Система дистанційного навчання» (Кухаренко В.М.) надає визначення системи дистанційного навчання та її складових: Інформаційна  підсистема. Організаційна підсистема. Методична підсистема Програмна підсистема. Технічна підсистема.
Враховуючи велику роль дистанційного навчання при організації змішаного навчання, у главі 3. «Дистанційний навчальний процес»  (Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г.) розглянуті питання: структура дистанційного курсу, вимоги до дистанційного курсу та тьютора. Докладно описані модель та функції тьютора, надана характеристика дистанційного студента та можливі труднощі дистанційних студентів, особливо на  першому тижні дистанційних занять.
Визначення змішаного навчання, його характеристика та завдання наведені у главі 4. «Змішане навчання» (Кухаренко В.М.). Докладно розглянуті принципи та вимоги змішаного навчання, рівні і комбінації, асинхронні і синхронні процеси, переваги, проблеми та тенденції розвитку. Приділяється увага і змішаному навчанню у корпорації, його особливостям та перешкодам при організації змішаних навчальних курсів.
Глава 5. «Проектування змішаного навчання» (Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г.) є базовою, тому що від якості педагогічного проектування залежить і якість курсу в цілому. За основу обирається системне проектування ADDIE, докладно розглядається перший етап, присвячений аналізу спрямованості курсу, характеристикам завдань ADDIE для змішаного навчання, надаються поради з проектування. Розглянуті сучасні погляди на проектне мислення.
Глава 6. «Визначення цілей курсу» (Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г.) присвячена найбільш складному питанню будь-якого навчання – визначенню цілей навчання. Розглянуті склад цілей навчання, виконання діяльності з досягнення цілей, умови та критерії досягнення цілей. Наведено перелік ключових дієслів, прикладів тестових завдань та питань у відповідності до класифікація цілей навчання основної та переглянутої таксономії Блума.
У главі 7. «Педагогічні теорії сучасного навчання» (Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г.) розглянуті сучасні теорії навчання, діяльнісний підхід до навчання. Перші дистанційні курси базувалися на біхевіористському та  когнітивному підходах, з 2000 року перевага надавалась  конструктивізму. На сучасному етапі з 2008 року використовують різноманітні педагогічні теорії та підходи: коннективізм, формальне, неформальне та інформальне навчання, соціальне навчання  тощо.
Глава 8. «Методи та моделі курсу» (Кухаренко В.М.) представляє моделі змішаного навчання, докладно розглядаються особливості перевернутого класу та мікро-навчання і нано масові відкриті он-лайн курси (NOOC). Наведена інформація про універсальний дизайн для навчання (УДН), який, як правило, використовується на інтуїтивному рівні, та перевернутий клас.
У дистанційному навчанні дуже рідко розглядаються питання формування критичного мислення студента, тому з цими поняттями можна познайомитись у главі 9. «Модель формування критичного мислення студента через читання та письмо» (Олійник Т.О.). Критичне мислення розглянуто як інструментальна складова освіти суспільства знань, проаналізовані проблеми формування критичного мислення особистості в стратегіях формування відкритого інформаційного суспільства. Надані методичні рекомендації формування критичного мислення, відповідального ставлення студентів до власного навчання, особливості оцінювання навчальних досягнень студентів, використання портфоліо для вимірювання рівня навчальних досягнень у відповідності до таксономія педагогічних цілей Блума.
Останні часом набуває популярності використання гейміфікації у навчанні, що і було розглянуто у главі 10 «Гейміфікація у змішаному навчанні» (Столяревська А.Л.). Розглянуті: історія та основи гейміфікації, навчання та мотивація, навчання та зворотний зв'язок, гейміфікація і великі дані, ігрові елементи, розробка гейміфікованої системи, методики гейміфікації. У главі наведені приклади гейміфікованих систем  Knewton  та приклад створення гейміфікованого елемента.  У  додатках аналізується різниця між грою і гейміфікацією та наведено 47 механік.
«Інструменти для змішаного навчання» (Кухаренко В.М.) наведено у главі 11. Розглянуті особливості формування персонального навчального середовища та роль хмарних технологій у навчанні. Наведені хмарні технології для створення, редагування інтерактивного відео з тестуванням та коментуванням, сервіси для створення інфографіки
Глава 12. «Змішаний навчальний процес» (Кухаренко В.М.) присвячена організації, умовам впровадження, факторам впливу змішаного навчання, інституційному потенціалу і готовності. Розглядаються нові ролі тьюторів у змішаному навчанні: майстер у студії, адміністратор навчання, консьєрж, куратор навчання. Велику роль у будь-якому навчанні грає оцінка якості, де враховуються мотивація, рефлексія, рейтингова оцінка знань і діяльності, стандарти змішаного курсу.
У главі 13. наведені «Приклади використання методики «перевернутого навчання» в діяльності педагогів різних країн» (Бугайчук К.Л.), зроблені висновки та узагальнення, надані поради щодо використання методики «перевернутого навчання».
Досвід використання змішаного навчання Проблемної лабораторії дистанційного навчання наведено у главі 14. «Особливості та можливості використання змішаного навчання у навчальному шкільному процесі» (Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г.). Визначені важливі складники навчального процесу при проведенні для школярів дистанційних курсів «Історія України», «Практичний курс психології старшокласників», наведені особливості змішаного навчання у школі.

У главі 15. «Модель організації змішаного навчання з технічних дисциплін» (Березенська С.М., Олійник Н.Ю.) наведені теоретичні засади побудови моделі змішаного навчання технічних дисциплін, моделювання в організації змішаного навчання та визначена модель змішаного навчання технічних дисциплін 

Вихід з друку планується у червні 2016 р.