воскресенье, 24 декабря 2017 г.

Рекомендації до організації групової роботи

Рекомендації до організації групової роботи (https://blog.learnlets.com/2017/05/grappling-with-groups/)

 1. Кожен студент повинен написати звіт про роботу кожного члену групи, включаючи себе та записати питання, які він задавав своїм колегам.
 2. Для підтримки роботи групи треба написати керівництвоp для групової роботи.
 3. Якщо треба оцінити здатність людини, груповий проект не потрібний
 4. Складний проект може викликати неузгоджене розуміння і група отримає унікальне, неповне, недосконале розуміння
 5. Проблема характеру задачі – для отримання бажаного результату обирайте простий проект
 6. Розрив результатів - один із способів управління студентськими зусиллями. Якщо є проміжні результати, це допомагає управляти процесом і часом.

суббота, 14 октября 2017 г.

Роль куратора змісту в корпорації

Курирування змісту стало невід'ємною частиною сучасного контент-маркетингу (Content Curation & SEO: How to Harness the Power of Both http://www.curata.com/blog/content-curation-seo-dos-and-donts/). Воно дозволяє маркетологам публікувати контент на більш високому рівні, позиціонуючи організацію як об'єктивний ресурс, економить час і гроші маркетологів і дозволяє уникнути вигоряння персоналу.
Контент-маркетологи у своїй діяльності повинні керуватися правилами роботи куратора змісту, які не тільки не суперечать пошукової оптимізації (SEO), але і покращують її. При цьому необхідно керуватися такими рекомендаціями щодо ефективного SEO-оптимізації контенту
 • Курирування повинно бути направлено на аудиторію, а не на пошукові роботи.
 • Зміст повинен забезпечувати максимальну цінність для читачів і його необхідно розподіляти по декількох каналах (інформаційні бюлетені, соціальні мережі, блоги і т. ін.) для забезпечення максимально можливого впливу.
 • При реєстрації RSS-стрічки в Google Blog Search, Google дає гарантію надійності джерела інформації і контролює оновлення контенту. Google розглядає джерело як динамічний «блог», а не просто статичний веб-сайт. Це означає, що воно буде частіше скануватися, і рейтинги покращаться.
Курирування змісту почало активно використовуватися в системі навчання корпорацій (https://elearningindustry.com/content-curation-for-learning-l-and-d-hr-survey-results)
LearningCafe провела дослідження курирування змісту для навчання. Було опитано понад 100 фахівців з навчання та розвитку (тренерів).
Тренери відзначають, що потреби ринку вимагають безперервного навчання персоналу, який до навчання готовий. Потоку інформації в мережі вистачає, але її багато, що призводить до когнітивного перевантаження персоналу.
Результати опитування показують, як розвиваються стратегії навчання для підвищення ефективності бізнесу і забезпечення безперервності навчання.
 • Зростаюча популярність контенту незаперечна і більшість респондентів заявляють, що це частина їх стратегії навчання.
 • Придбання навичок курирування змісту тренерами корпорацій стає необхідністю.
 • Курирування контенту дає тренерам новий спосіб йти в ногу з постійно зростаючими темпами навчання і цілям навчання.
 • Першим кроком до ефективного курирування контенту є розуміння учнів як споживачів найцінніших навчальних ресурсів.

81% тренерів відзначили, що курирування змісту це частина стратегії навчання в організації.
78% тренерів вважають курирування змісту своїм новим важливим навиком.
42% тренерів вважають, що курирування спонукає співробітників до безперервного навчання, а 38% вважають, що воно забезпечує якісний контент в короткі терміни.
71% тренерів вказали на те, що розуміння змісту співробітниками залежить від вибору куратора змісту, а 21% респондентів вважають, що вибір контенту є другим за важливістю.
Перехід на нові методи навчання вимагає моніторингу навчання та взаємодії співробітників – вказали 79% тренерів.

вторник, 26 сентября 2017 г.

Положення про ресурсний дистанційний курс

Ідея зовсім не нова, але на шляху впровадження нових технологій може бути слушною

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕСУРСНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС
Вступ

Інформаційні технології змінюють освіту, наразі стають важливими дистанційне та змішане навчання. Але вони вимагають підвищення кваліфікації викладача, що не завжди можливо через його велике навантаження. Тому повинен бути використаний поступовий процес занурення викладача у новий світ технологій. На цьому шляху можна використати ресурсний дистанційний курс, який поступово через підвищення кваліфікації викладача  можна перетворити у дистанційний курс або курс змішаного навчання.
Визначення ресурсного дистанційного курсу
Ресурсний дистанційний курс – це матеріали навчально-методичного комплексу дисципліни (посібник, підручник або конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, робоча програма дисципліни, тести) та інформація про викладача (методичний кабінет викладача), які розміщені у дистанційному курсі (наприклад, Moodle) для ефективного використання студентами. Матеріали можуть бути розміщені у файловому архіві або у самому курсі.
Для підтримки навчального процесу у курсі додатково можуть бути розміщені потижнева робоча програма, тести для проходження студентами та завдання з можливістю завантаження роботи студента та інші активності, які надає LMS.
Мета створення ресурсного дистанційного курсу
Мета: забезпечення доступу студентів до навчально-методичних матеріалів (комплексу) файлового архіву та організація самостійної роботи студентів.
Структура ресурсного дистанційного курсу
Ресурсний дистанційний курс включає посилання на:
•    Методичний кабінет викладача;
•    форум новин;
•    форум питань до викладача;
•    підручники, посібники, конспекти;
•    методичні вказівки до лабораторних занять;
•    методичні вказівки до практичних занять;
•    робочу програму;
•    тести до курсу.
Додатково для організації самостійної роботи студента можуть використовуватись:
•    Потижнева робоча програма, де на кожному тижні представлені:
o    Тести для проходження;
o    Завдання для розміщення звітів студентів про виконану роботу;
•    Рейтингова система оцінювання діяльності студента;
•    Підсумкові тести до дисципліни.
Використання ресурсного дистанційного курсу
Можливі варіанти використання ресурсного дистанційного курсу:
•    Організація самостійної роботи у дисципліні.
•    Створення повноцінного дистанційного курсу, який буде задовольняти вимогам «Положення про експертизу дистанційного курсу в університеті».
•    Організація змішаного навчання з дисципліни. Для цього необхідно знайти найбільш ефективні сполучення аудиторних та дистанційних занять, суттєво зменшити обсяг лекційних занять та збільшити практичну частину курсу.

пятница, 22 сентября 2017 г.

Про відкритий дистанційний курс «Змішане навчання»


Дистанційний курс орієнтований на вчителя, викладача, тренера, який планує використовувати у навчальному процесі поєднання дистанційних та очних форм навчання для досягнення ефективності навчального процесу.
На кожному тижні навчання слухач отримує план роботи та анкету для рефлексії для самооцінки.
У курсі використовується рейтингове оцінювання діяльності слухачів. Протягом тижня вони можуть отримати 100 балів, більш важливі вправи дають більше балів. Наприкінці система дає загальну оцінку у 100-бальній шкалі.
 
1. Визначення змішаного навчання. Компетентність
Мета: створити ресурсний дистанційний курсі, описати компетентності, які треба сформувати у курс, виконати перший крок технології ADDIE проектування курсу та описати проект.
    Про змішане навчання. Проектування курсу для змішаного навчання
    Визначення змішаного навчання. Характеристика та завдання. Принципи та вимоги. Рівні і комбінації. Асинхронні і синхронні процеси. Переваги. Проблеми. Тенденції розвитку. Змішане навчання у школі та коледжі. Змішане навчання у корпорації. Перешкоди з організації змішаних навчальних курсів.
    Педагогічне проектування. Проектування (просте) навчання. Основні етапи системного проектування ADDIE. ADDIE для змішаного навчання. Поради з проектування.
На першому тижні важливо сформувати спільноту, тому слухачам пропонується у форумі «Знайомство» розказати про себе.


Проектування курсу починається з визначення компетентностей, які прописані у державному стандарті Національної рамки кваліфікацій. Термін «компетентність» за стандартом - визначається як здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості. Слухач повинен пояснити, через яку діяльність вона може бути досягнута. Компетенції можуть бути завантажені у Moodle та використані при оцінюванні студентів.
Наступний етап – створення дистанційного курсу у середовищі (бажано Moodle, яке має розвинену систему управління навчанням, що важливо у змішаному навчанні) та опис майбутнього курсу (технічне завдання на розробку). Всі етапи роботи у середовищі підтримуються мікро-уроками (відео).
Для самооцінки слухачі створюють портфоліо, де фіксують свої навчальні досягнення у дистанційному курсі. Moodle має для цього відповідний стандартизований інструмент. Досягнення мають бути доступними всім слухачам курсу і тьютору.
 
2. Визначення цілей курсу. Програма курсу
Мета: визначити діяльність до кожної компетентності, сформулювати мету за таксономією Блума, скласти програму курсу з урахуванням витрат на виконання діяльності.
    Мета навчання
    Належно визначені цілі навчання. Склад цілей навчання. Виконання діяльності з досягнення цілей. Умови досягнення цілей. Критерії досягнення цілей. Алгоритм визначення цілей навчання. Класифікація цілей навчання. Переглянута таксономія Блума. Визначення завдань заняття

Найбільш складним для викладачів є другий тиждень, де треба перейти від компетентності до діяльності, а потім до мети конкретного завдання курсу за таксономією Блума. На цьому етапі смарт-технологія допомагає правильно сформулювати мету, а таксономія Блума визначити її рівень (запам’ятовування, розуміння, використання, аналізування, оцінювання, створення). Після цього може бути створена програма курсу.

3. Дистанційний курс. Активності дистанційного курсу
Мета: розмістити програму курсу у середовищі Moodle, враховуючи рекомендовану активність у дистанційному курсі скласти завдання до занять. Створити карту пам'яті курсу.
    Основні теорії навчання
    Діяльнісний підхід до навчання. Теорії навчання. Біхевіористський стиль, ситуації застосування. Когнітивний стиль, ситуації застосування. Конструктивізм. Моделі навчання. Система доставки. Структура дистанційного курсу. Вимоги до дистанційного курсу. Презентація курсу. Організаційна структура курсу. Активності у курсі

На цьому тижні розроблена програма розміщується у середовищі Moodle, формуються чернетки завдань з урахуванням можливих активностей середовища. Для подальшого аналізу програми створюється карта пам’яті курсу.

4. Методи дистанційного навчання: Форум, семінар
Мета: Проаналізувати матеріали мозкового штурму та описати дистанційні методи, які використовуються та плануються у курсі, пояснити ефективність описаних методів. Створити інфографіку до заняття та отримати досвід оцінювання інфографіки у семінарі.
    Спілкування. Інфографіка
    Види спілкування. Класифікація методів спілкування. Чат. Проектування спілкування у дистанційному курсі. Мозковий курс. Хмарні технології у навчанні. Інфографіка в електронному навчанні. Типи інфографіки. Етапи створення інфографіки. Сервіси для створення інфографіки. Відеотьюторіали. Використання семінару (Ю. Білоножкін, Бухтояров)

На цьому тижні слухачи визначають дистанційні методи навчання (чат та форум), які вони будуть використовувати у своєму курсі, та створюють інфографіку – невеличкі плакати з текстом та графікою (наприклад, як вчитися у курсі), засвоюють навички оцінки діяльності з використанням елементу Moodle – семінар.

5. Методи та моделі змішаного навчання
Мета: Перерахувати та охарактеризувати традиційні методи навчання, що використовуються. Спроектувати перевернутий клас та зробити докладний опис, описати ефективні методи навчання, що використовуються в аудиторії, та пояснити їх ефективність. Оцінити створені сценарії перевернутого класу.
    Методи та моделі курсу
     Моделі змішаного навчання. Перевернутий клас.  Підготовка до роботи у перевернутому класі. Універсальний дизайн для навчання. УДН та перевернутий клас. Етапи розробки завдання.

Зараз дехто вважає, що перевернутий клас – це вже змішане навчання. Насправді це тільки невеличка складова змішаного навчання, є ще багато інших моделей. У змішаному навчанні важливо поєднати ефективні традиційні та дистанційні методи, тому слухачі аналізують традиційні методи навчання, проектують та аналізують перевернутий клас через семінар.

6. Змішаний навчальний процес
Мета: Спроектувати змішане заняття, пояснити розподіл між очними та дистанційними завданнями, розв'язати проблеми, які виникають при перевернутому класі.
    Проектування очної сесії
    Методи навчання у тренінгу. Використання зон дискомфорту з метою навчання. Проектування тренінгу та структура навчальної сесії. Проблемне навчання. Аналіз конкретних ситуацій. Інструкція для викладача. «Мозковий штурм». Стратегія планування заняття. Рефлексія.
 
Слухачі з використанням методу проблемного навчання визначають, як можна забезпечити високу ефективність у перевернутому класі та проектують змішані заняття свого курсу.

7. Гейміфікація
Мета: описати ігрові методи, що використовуються на заняттях, спроектувати гейміфіковане заняття з урахуванням дистанційної складової.
    Гейміфікація у змішаному навчанні
    Вступ. Чому ми вивчаємо гейміфікацію. Навчання та мотивація. Навчання та зворотний зв'язок. Гейміфікація. Ігрові елементи. Приклади гейміфікованих продуктів. Етапи гейміфікації навчального курсу. Практика. Гейміфікація власного навчального курсу.... Сценарій

У навчанні велику роль грає гейміфікація – використання елементів гри у навчальному процесі. Для оцінки варіанту гейміфікації слухачам пропонується елемент Moodle «лекція» для організації навчання з теми «Комбінаторика». Після цього вони мають створити сценарій свого гейміфікованого уроку.

8. Тести. Мікро-уроки. Роль питань у навчальному процесі
Мета: Створити тестові завдання з використанням таксономії Блума. Створити мікро-урок. Розробити сценарій використання питань на заняттях
    Навчання через питання. Тестування
    Уміння ставити питання. Питання та відповідь як навчальний метод. Практичні поради щодо використання методу питань та відповідей. Провокування питань. Питання з рольовими замінами.

   Методичні матеріали з написання тестових завдань. Практика написання тестових завдань. Рекомендації щодо формування змісту тестових завдань. Вимоги щодо використання тестових завдань. Підсистеми завдань
Навчання не можливо уявити без питань, з одного боку, це питання та тестові завдання тьютора, з іншого боку, що важливіше – питання студента. Слухач має створити тести у своєму курсі та визначити, як він навчить ставити питання студентів. Все це можна робити у мікро-уроці, який студент може опрацьовувати будь-де та будь-коли.

9. Активні методи навчання
Мета:
скласти сценарій навчання слухачів слухачами, скласти рейтингову систему оцінювання
    Викладання слухачами
    Міжгруповий обмін. Лобзикове навчання. Тут кожен вчитель. Уроки студентів. Створені учасниками цільові дослідження. Проблемне навчання. Аналіз конкретних ситуацій (кейси)
 
Успіх змішаного навчання залежить від використання активних методів навчання будь-якої форми. Визначення активних методів, їх аналіз та створення сценарії – діяльність слухача на цьому тижні.

10. Оцінювання курсу
Мета:
Створення рейтингової системи оцінювання, експертне оцінювання курсу змішаного навчання
    Оцінювання курсу
    Рейтингова система оцінювання діяльності студента. Мотивація у навчанні. Рефлексія у дистанційному навчанні. Оцінки змішаного навчання. Якість дистанційного навчання. Якість змішаного навчання. Стандарти змішаного курсу. Чотири рівні оцінювання Кіркпатріка

На заключному тижні слухач пропонує свою систему рейтингового оцінювання у курсі змішаного навчання, демонструє свої напрацювання через семінар, оцінює своїх колег, демонструє свої досягнення через сторінку портфоліо. Для самооцінки слухачам пропонуються анкети рефлексії.
За результатами роботи слухач може отримати сертифікат учасника.

среда, 5 июля 2017 г.

Дистанційне навчання в НТУ «ХПІ» у 2016-2017 н.р.

1. Відкритий дистанційний курс «Дистанційне навчання для керівників» - 4 тижні (26 вересня – 24 жовтня 2016 р.)
Записалось - 131, отримали сертифікат – 14 викладачів.

2. Відкритий дистанційний курс «Куратор змісту» (сумісно з НТБ НТУ «ХПІ») – 7 тижнів (24 жовтня – 14 грудня 2016р.)
Записалось – 50, отримали сертифікат - 10 викладачів.

3.Відкритий дистанційний курс «Технологія розробки дистанційного курсу», 10 тижнів,
перший набір з жовтня 2016 р., Записалось – 235, отримали сертифікат - 37 викладачів.
другий набір з 20 лютого 2017 р. Записалось – 146, отримали сертифікат - 31 викладачів, серед них 15 викладачів ХМАПО

4. Відкритий дистанційний курс «Змішане навчання» - 6 тижнів (24 квітня – 4 червня 2017 р.)
Записалось – 220, отримали сертифікат - 23 вчителі.

5. Відкритий дистанційний курс «Основи дистанційного навчання» - 4 тижні (10 січня – 7 лютого 2017 р.)
Записалось – 58, отримали сертифікат - 16 викладачів.

6 Зимова школа «Педагогічна екосистема викладача електронного університету» (сумісно з НТБ НТУ «ХПІ»), у майстер-класі брало участь понад 60 викладачів Харкова та України

Загалом у подіях НТУ «ХПІ» з дистанційного навчання брали участь понад 900 викладачів та вчителів України. 131 учасник виконали програму дистанційних курсів та отримали сертифікат НТУ «ХПІ»
55 викладачів НТУ «ХПІ» отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації з розробки дистанційних курсів

четверг, 22 июня 2017 г.

Що потрібно студенту дистанційного курсу

Всі завдання дуже цікаві і корисні, доцільні, пізнавальні.
 Сподобалася відкритість потижневого навчального процесу, можливість доопрацювати те, що не встигала зробити протягом визначеного терміну, компетентність, витримка, толерантність і позитивна налаштованість тьютора на динаміку зростання мотиваційних процесів до пізнання, на усвідомлене виконання завдань, на формування рівнів розумової діяльності та рейтингове оцінювання учасників цього курсу.

Щотижневі вебінари та їх записи потрібні. Іх користь у налаштуванні слухачів курсу на навчальний процес протягом тижня до того ж їх можна переглядати у записах. У вебінарах акцентується увага на основні ключові моменти у навчанні, пояснюються наукові дослідження та їх реалізація на практиці, аргуметовано аналізуються всі складові навчального процесу. Вебінари застерігають слухачів курсів від не допущення типових помилок.
Надзвичайно цінними були думки і судження колег по навчанню, можливість висловлюватися, коментувати, порівнювати і робити певні висновки.
Надзвичайно цінними і суттєвими були поради і рекомендації, а, іноді, і заувження тьютора курсу

пятница, 16 июня 2017 г.

Чи потрібно змішане навчання у середній школі?

Пропоную Вашій увазі висловлювання слухачів відкритого дистанційного курсу "Змішане навчання", який проходив у травні 2017 року

Шановні  колеги!
після двох тижнів навчання у мене знову з'явилося питання "Чи потрібне змішане навчання у середній школі?"
Років 15 тому на конференції у Вінниці ми з Пасіховим Ю.Я. обговорювали питання використання дистанційного навчання у школі. Ми прийшли до висновку, що потрібно просто використовувати дистанційні технології у навчальному процесі. Результатом є понад 10000 дистанційних уроків з тестами на сайті Лабораторії ІКТ м. Вінниці. Всі уроки мають статус відкритих освітніх ресурсів. І все це працює.
Зараз у школі дуже поширено використання хмарних технологій (інструментів), це перекликається з підходом Пасіхова.
Ми можемо використвувати окремі методи дистанційного та змішаного навчання. Наприклад, перевернутий клас, мікро-урок тощо.
Але це просто підтримка шкільного навчального процесу новими технологіями.
Мене здивували результати анкетування перед початком курсу "Змішане навчання". Пройшло анкетування понад 300 педагогів, 70% - вчителі шкіл, 30% - мають досвід використання змішаного навчання.
У курсі зараз працює понад 200 педагогів, переважна більшість - вчителі шкіл.
 1. Змішане навчання передбачає 30-70% дистанційних занять. У середній школі це можливо? Наприклад, зараз математики 5 годин на тиждень у школі, а треба запланувати 2 години у школі і 3 години вдома і дистанційно.
Ольга Н. ЗН у середній школі вже сьогодні можливо. У навчальному закладі, де я працюю є педагоги, які мають позитивний досвід використання  сценарію "перевернутого уроку".  Звичайно, це не зовсім те саме, що ЗН. Але у цих двох речей, на мою думку, є дуже важлива спільна ідея: знаннєву складову учасники навчального процесу отримують самостійно дистанційно, а ось  очні заняття мають практико орієнтоване спрямування та розвивають комунікативні навички в учнів. Тому в сучасному світі за ЗН майбутнє. 
Ірина Т. Багато методів ЗН уже ефективно застосовують у школі. Змішане навчання передбачає дистанційні заняття, але класно-урочна  система передбачає виконання домашньої роботи, яку учні звичайних класів виконують тим менше, чим старші стають і також пропорційно знижується її якість. Думаю, що для учнів середніх і старших  класів дистанційні заняння могли б стати альтернативою  домашньої роботи. І в жодному разі з 5 годин математики на тиждень не потрібно планувати 2 в школі, і 3 дистанційно вдома! Об'єм навчальної програми розрахований на те що діти вчаться вдома і досить сумлінно. Але правда в тому, що дітям  бажано було б мати керовану домашню роботу вже  класу з 5-го, зокрема з математики, адже групи подовженого дня вже немає, а не всі батьки можуть і хочуть допомогти. 
Лилия В  думаю, да, возможно. именно со средней школы и надо начинать тк одно из заданий, стоящих перед школой, научить учиться: определять потребность в знаниях, находить информацию, критически ее осмысливать и тд; формировать потребность в знаниях; развивать навыки самообразования; формировать характер (самоорганизация, целеполагание ...)
Tanya K.  У середній школі це можливо... Так, як хоч й вимогають планувати домашнє завдання не більше 30% від виконаного у класі, але учню потрібни супроводжуючі матеріали (інструкції, котролю, додаткові роз'яснення тощо) тому, що насправді треба більше часу, щоб виконати ДЗ. Крім того, для створення проектів, участі у додаткових заняттях для розвинення знань та навичок  треба більше часу, ніж заплановано у програмі (галопом по Європам). Ще є учні, що цквіляться, обдаровані, яких не бажено втрати. Їх треба привчати навчатися та досліджувати, чому в школі не вчать!
Valentyna P..Коли в школі ти маєш лише трьох прихильників цієї ідеї - ніц не вийде (перевірено досвідом). Ще елементи дистанційного навчання (на карантині, як додаткові завдання для сильніших) потроху втискуємо, але знову ж - лише ініціатива вчителів. Так, в кожній школі є 1, 2,3 тих, що прагнуть щось змінити, але вони ж розкидані і в натовпі їх не видно.
Продовжу свої роздуми: якби стояв вибір класно-урочна система, дистанційне чи змішане навчання, мій вибвр однозначно був би за змішаним навчанням. У ХХІ столітті вчити так, як вчили нас не можна. Ми вчимо дітей покоління Z, які вчаться оперувати гаджетами раніше ніж ходити. Їм нецікаво вчитись не цікаво. 
Як на мене, в нинішній ситуації немає можливості масово використовувати ЗН в школі. Можливе його використання на факультативах, в роботі з обдарованими учнями та при індивідуальному навчанні (про це якраз і написано в новому Положенні про індивідуальне навчання). Однією з причин я якраз і бачу необхідність притримуватись класно-урочної системи, узгоджувати розклад не лише з адміністрацією школи, але і з департаментами освіти. "Редкая птица долетит до середины Днепра". Якщо ж намагатися це робити, то потрібно два календарних плани - для себе та для перевіряючого. 
Анастасія Ч. Щодо того що в одній школі 3-6 вчителів, які хочуть щось змінити, я згодна. Але на сьогоднішній день багато вчителів співпрацюють один з одним, я маю на увазі Кіровоградську область. Ми обєднуємося в творчі групи та впроваджуємо нові ідеї в освіті. Що заважає вчителю це робити? Так, згодна, скажите, що родина, діти, конспекти, домашні клопоти, але якщо в день попрацювати пів години, та кожного дня. Це величезна праця. Вчителі, як учні, їм потрібно показати, що нове це цікаве та зручне для використання. ЗН - це клопітка робота на початку, але якщо систематизувати всі матеріали по курсам (класам), кожен рік використовувати їх для підростаючого покоління. При цьму потративши лише пів години в день.
Наталія Ж. Починаючи роботу в курсі, я була впевнена. що змішане навчання - це великий і прогресивний крок уперед у розвитку сучасної освіти. Згодна з цим і після двох тижнів навчання. Але, виконуючи завдання курсу і знаючи проблеми сучасної середньої школи не з теорії, а практично, дійшла висновку, що, попри усі плюси і перспективи, змішане навчання в державній школі - це нереально. Об'єктивних причин є багато.
По-перше, нібито реформуючи сучасну освітню галузь, Міністерство освіти ще далі поглиблює і так великі проблеми школи і ніколи не зробить такі глобальні перетворення. А  учитель, на жаль, як показала практика,  не може приймати самостійно рішення такого рівня. Змішане навчання можливе на даний момент лише в приватній школі, де дійсно зацікавлені в тому, щоб учні розвивалися, здобували сучасний рівень знань, щоб навчальний процес не носив інформативний характер, щоб учитель був наставником, координатором.
По-друге, є різні категорії вчителів, переважна більшість яких мислить стереотипно, вважаючи, що класичний урок - основа всього навчального процесу. Не кожен учитель володіє сучасними методами і використовує їх практично. Звісно, я можу судити лише з роботи звичайної районної школи, але таких шкіл в Україні більшість. Про сільські школи навіть не говорю, зовсім не маючи на меті  образити колег. У сучасних школах переважають авторитарні методи правління, статистика і бюрократія.
По-третє, це залежить і від самих учнів, задля яких і створюється змішане навчання. У звичайних класах із 30 учнів, може, половина  має стійку мотивацію, чверть - навчається лише завдяки зовнішньому контролю, а ще чверть - абсолютно байдужі. 
Таким чином, на мою думку, реально в шкільному процесі можливо використовувати лише елементи дистанційного навчання. Змішане навчання можливе як факультатив, практикум, гурток тощо.
Але майбутнє школи все-таки за змішаним навчанням. При його використанні зміниться вся  стандартна узвичаєна сутність навчального процесу. Зросте мотивація учнів, зацікавленість у самотійному здобуванні знань , розвиватимуться різні когнітивні процеси, обдаровані діти зможуть виявити себе. Також, не зважаючи на те, що нібито зростає навантаженість домашніми завданнями, учні виконуватимуть їх без втручання і допомоги батьків. Діти підготуються до стилю навчання у вузі, це не буде для них таким ізким переходом.
Анастасія Ч. З твердженням вашим "А  учитель, на жаль, як показала практика,  не може приймати самостійно рішення такого рівня. Змішане навчання можливе на даний момент лише в приватній школі, де дійсно зацікавлені в тому, щоб учні розвивалися, здобували сучасний рівень знань, щоб навчальний процес не носив інформативний характер, щоб учитель був наставником, координатором." я не згодна, так як різні вчителі є в ЗНЗ і ті педагоги, які реально живуть своєю справою вони готові створюва ти вдосконалювати свою роботу. ЗН нічим не порушує системи програм та календарного планування, це лише одна із форм вдосконалення навчального процесу.
Михайло Б. Дуже часто учителі, які розуміють потенціал сучасних комп'ютерних телекомунікацій і органічну "включеність" своїх вихованців у ці комунікації, шукають можливості включити їх у навчальний процес.
Відбувається це в різний спосіб і реалізуються різноманітні цілі. Навчальний процес частково переноситься на форуми, у соціальні мережі, задіюються сайти і блоги, у кого є можливості - Classroom від Google. Сучасними онлайновими засобами організовується тестування, проектна діяльність, виконання домашніх завдань, колишнє "випереджуюче навчання", яке в Інтернеті перетворилося на перевернутий клас тощо. 
Як на мене, всі ці приклади несуть в собі основну ІДЕЮ змішаного навчання - частина навчального процесу реалізується в онлайн режимі. На жаль, поки що ці процеси відбуваються стихійно і залучають дуже невелику кількість педагогів.
Безперечно, зібрані в дистанційному курсі і монографії авторів ДК  матеріали зі змішаного навчання треба поширювати і популяризувати. Існуючі моделі треба доносити до вчителів як у цілісному вигляді, так і на рівні окремих методів та прийомів. Але реалізувати цілісну модель у школі вчитель не зможе, та й чи варто це робити. Потрібно враховувати як можливості самого вчителя, так і класу, з яким він працює.

 1. Як Ви будете узгоджувати новий розклад занять з адміністрацією?
Змішане навчання передбачає, що головним у навчальному процесі є учень. У школі все вирішує вчитель. Тому вчитель ніколи не прописував мету заняття для учня. Тому у нас виникають проблеми.
Valentyna P. Все це звичайно дуже добре і перспективно, але в школі є розклад, є класно- урочна система і, як не прикро, не врегульовано на законодавчому рівні використання ЗН в ЗНЗ. Голий ентузіазм і бажання вчителя.
Лилия В. на сегодня - никак...есть классно-урочная система, образовательный стандарт, учебный план и, соответственно, тарификация пед.состава, на основании этих документов формируется расписание с учетом норм санпин и рекомендаций МОН. даже положение о ДО («Положення про дистанційне навчання», затверджене наказом №466 Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18 и  ЗМІНИ  до Положення про дистанційне навчання от 14.07.2015  № 761 не намного сдвинули с места процесс, тк вопрос о монетизации таких видов деятельности учителя до сих пор не решен. вспомните, Владимир Николаевич, декабрь 2010 года, когда мы представляли "свой" проект Положения о ДН на парламентских слушаниях и что получили в 2013 году...тогда еще Полянский сказал что вопрос оплаты учителю таких видов деятельности "не на часі"...прошло сколько лет...и до сих пор этот вопрос даже не "озвучен"! в Республике Белорусь учителям, работающим по такой форме обучения, доплачивают 30% на кол-во часов дистанционной формы, Казахстан от 30% до 50%-  новые Казахские школы (или школы Назарбаева)... а в новой украинской школе все только на энтузиазме....шантаж с повышением зарплаты учителям не пройдет, это только чтобы не разбежались последние...
Tanya K. Як узгоджувати новий розклад занять з адміністрацією? Складно сказати, але вимагають створювати дистанційні підтримки та курси. Таке влучне зауваження адміністрації: чомусь у вас не має поновлення... А коли я захворіла та замінювати не була ким: пропонувала свій дистанційний курс у Щоденнику.ua, де учні брали матеріали до роботи та спілкувались, це їх не зацікавило... Тепер учнів складно запросити у дистанційне навчання...

 1. Чи згодні Ви перейти на нову парадигму? Якщо да, то як?
Галина Б. Я згідна перейти на нову парадигму, якщо я зможу створити відповідний до вимог навчального стандарту курс. Але маючи багато різних класів, то якось зовсім складно по класах. Напевно, потрібно створювати навч. курс по рівню знань. Навчальний стандарт по класах, а знання по рівнях. Парадокс.
Ольга Н. Особисто я готова перейти на нову парадигму. Мені цікаво вчитися, я хочу розмовляти зі своїми учнями однією мовою. Я хочу навчатися не лише тому, що пов'язене з ІКТ. Це й методика, дидактика, психологія.
Звичайно у школі ЗН може мати спрощений вигляд або поступове введення елементів на різних ступенях школи. Повторюсь, що у всі часи все нове зустрічало спротив. Потрібно завжди пам'ятати по те, для кого та для чого ми працюємо. Так, на вчителя "звалюється" додаткове навантаження у вигляді підготовок до ЗН. Тут у нагоді може стати технологія тайм-менеджменту. А ще досвід тих, хто не боїться експериментувати.
Валентина Б. Я не є вчителем-предметником, нині працюю на посаді методиста ОІППО, тому вважаю що більшість вчителів не лише готові, але й бажають перейти на нову парадигму змішагого навчання у школі (очно- в класі + дистанційно-вдома (платформа. сайт, блог вчителя) + самостійно (мережа Інтернет, спільноти).Звичайно, при використанні змішаного навчання  підвищиться мотивація до процесу пізнання, покращиться якість навчання учнів.
Лилия В.  конечно, да! прежде всего изменить подходы к оплате труда учителя школы: прописать детально виды деятельности в дистанционной форме и, соответственно, нормы оплаты, ввести как в высшей школе аудиторную и внеаудиторную учебную работу. конечно, не сразу и не всем, но хотя бы как педагогический эксперимент - есть же школы в которых это можно запустить реально!
что касается содержания, в принципе, ЗМІНИ до Положення про дистанційне навчання от 14.07.2015  № 761 дают ответ на вопрос что давать и в каком обьеме...
 • обеспечить учителей современной техникой и скоростным интернетом на РАБОЧЕМ месте, а не эксплуатировать личный ресурс.
 • поднять уровень жизни населения Украины - не все мотивированные ученики могут позволить себе современную технику и скоростной интернет....
 • создавать свою модель, а не министру образования рекламировать прелести обучения за рубежом...обратите внимание как организованы ежегодные выставки  в Киеве «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти» - первый этаж иностранные представители, а там, у кого духу хватит, на втором этаже "свои"...
Tanya K. Я згодна перейти на нову парадигму, бо це необхідність навчання сьогодні. Ми складали програми за вимогами адміністрації: щоб як у програмі. Зараз вирішує вчитель: щодо мети заняття, щоб тільки було на виході то, що вимагає програма. Тому почну з робочого календарного плану (їх у мене два - для перевіряючих та для себе, тобто для учня):).
Valentyna P.  Особисто я готова працювати по-новому (хоча ще вчитись і вчитись), а десь 70-80 % педагогів (я про ситуацію в своїй школі) не готові ні морально (дошці, крейді і роздатковому дидактичному матеріалу вони альтернативи не бачать) ні фізично ( пік використання ІКТ на уроках - презентаціїї в power point), хоча в звітах - 100% проходження курсів Інтел. Сумно. 

 1. А як Ви собі уявляєте змішане навчання у школі?
Галина Б. У школі я уявляю ЗН при готовності освітніх кадрів та створенні відповідної матеріальної бази.
У школі повинно змінитись  ставлення до начання учнів, їх батьків та вчителів при використанні змішаного навчання.  
Анастасія Ч. Змішане навчання воно персоналізоване. Що це означає? Цей метод враховує індивідуальні потреби кожного учня, а не цілого класу загалом. передбачає майстерність (=якість) вивчення того чи іншого матеріалу, тобто учень продовжує вивчати наступну тему чи отримує оцінку лише тоді, коли він/вона засвоїли основний концепт. Тобто, коли учень відчуває, що він/вона готовий(-а) продемонструвати свою обізнаність в темі, тоді він/вона проходить тест/здає фінальне завдання.
Змішане навчання не є панацеєю, але є хорошим способом реформи системи викладання у школі. Чому?
Принципи та підхід різних модель змішаного навчання дозволяють вчителеві бути модератором навчального процесу, а не “кінцевою інстанцією”, яка “видає” знання.  Використання технологій (є навіть цілий сектор, EdTech, який стрімко розвивається), дозволяє вчителям підбирати індивідуальні завдання дітям, стежити за прогресом. А дитина має можливість отримати зворотний зв’язок щодо якості засвоєння теми і вирішувати, чи ще повторити матеріал, чи рухатись далі. Таким чином, дитина відчуває відповідальність за власне навчання та розвиток.
Alina S. Змішане навчання цікава і корисна річ, але спробуй його застосувати в школі і зіштовхнешся з опором насамперед самих учнів. На жаль таку форму роботи вони сприймають як додаткові завдання, а не процес навчання.Крім того у вчителя процес підготовки займатиме багато часу, його вільного часу, якого й так не багато.Все може працювати лише на інтузіазмі вчителя.Але питання в тому, що це дасть вчителю?
Valentyna P. Я саме про це і говорю майже в кожній темі - ЗН в школі буде тільки після системних змін, тільки тоді, коли МОН дозволить (буде нормативна база, система оплати праці вчителя). Тобто не скоро. (А в ідеалі ЗН зменшить поступово навантаження на вчителя - поступово створюються курси і потім тільки трохи модернізуються та змінюються). 
Ірина Т. Наступне непросте завдання: підготувка вчителів до використання ЗН. Моє уявлення про ЗН кардинально змінилось після цих курсів і я зрозуміла, що все набагато сладніше ніж я собі уявляла на початку. Хоча  навчання. дуже сподобалось, щоб створювати курси ЗН бажано було б самому повчитись на "зразкових" курсах не дистанційних, а саме змішаних і відчути себе студентом.
Лилия В.  как направление работы с одаренными и с теми, кому нужна дополнительная поддержка. но для этого нужно аккуратно провести дифференциацию чтобы , действительно, создать одинаковые условия для учеников одного уровня. это облегчит работу учителя в том плане что он готовит задание одного уровня для этого класса и другого уровня для других учеников, ученики в такой обстановке будут чувствовать себя комфортнее и, в определенной мере, это будет мотивацией для слабых учащихся подтянуться, чтобы оказаться в другой группе...
еще один вариант смешанного обучения детей на индивидуальной форме. учебный план предусматривает на сегодня от 8 до 14 часов учебного плана, а за счет такой формы ребенок получит доступ к ресурсам и проработает их столько раз сколько будет необходимо для качественного образования (тем кому это под силу и физически и материально).
Tanya K. Я уявляю змішане навчання у школі нашкалт перевернутого навчання, але ще й супроводження домашнього виконання. Включу туда консультації, які від нас вимагають окремими планами та журналами.
Valentyna P. Оскільки я реаліст, то я бачу лише елементи ДН та ЗН в школі. Особисто мені цікаві перевернуті класи. Використання ЗН (в ідеалі) змінить нашу школу повністю. Зміни не бувають легкими, до них потрібно поступово готувати і учнів, і батьків, і вчителів. ЗН змінить ставлення як батьків так і учнів до школи, до навчання. Оскільки роль вчителя при використанні ЗН теж змінюється існує ймовірність зміни ставлення до вчителя з боку "замовників освітніх послуг".

 1. Що зміниться у школі при використанні змішаного навчання?
Галина Б. Диференційований підхід + візія т"ютора щоб було цікаво, щоби і мало привести до високої мотивації самостійного навчання з предмету на вибір учня, враховуючи його власні потреби щоб досягнути високий рівень навчальних досягнень .
Valentyna P.  Не зовсім я розумію такого підходу - диференційовані завдання. Було у мене в практиці - підготувала завдання для самостійної роботи за рівнями. Певна кількість вправ різної складності на певну кількість балів. Одні учні виконали мінімум вправ, отримали відповідну оцінку і пішли батьки з питаннями - все зроблено, дві помилки і чотири, чому? розповідала і показувала. Більше в такі ігри я не граюсь. Усі контрольні роботи для усіх учнів однакові. Диференціює оцінка.
Ольга Н. Звичайно, що для впровадження в практику школи ЗН, потрібні умови, які в школах України не завжди є (нормативно-правова база, команда однодумців на чолі з адміністрацією школи, технічні умови, готовність учнівського та батьківського колективів та інше). Але, у всі часи  інновація вимушена "продиратися" через перепони. Саме головне, це бажання вчителя працювати на результат, а саме: підготувати учня до життя в сучасному світі. А це може зробити лише сучасний педагог, який адекватно реагує на виклики часу.
Татьяна Б. Серед багатьох художньо-педагогічних технологій, які прижилися в навчально-виховному процесі - змішане навчання є досить хорошою альтернативою, що відповідатиме запитам сучасних дітей. Практичне, предметне, ефективне використання додатків сучасних учнівських гаджетів та девайсів зменшить цифровий розрив між учителем та поколінням нової генерації.
Юлія Т. Так, я теж багато про це розмірковувала: як по різному ми всі створювали курси, як специфічно реагуємо на зауваження, коли пропонують переробити під існуючи вимоги зроблену роботу. Вчитись не так і просто, особливо коли це стосується чогось, до чого вже звик. А створювати методичну школу нового покоління - взагалі титанична праця. Мені у вищі набагато легше, ніж у школі. Але - це стосується саме адміністрації. Щодо колег - далеко не всі готові навчатися, бо "я ж все знаю". Але діти відчувають різницю, це зрозуміло, це можна побачити, коли вони роблять вибір курсу, або дипломного керівника. Тож - вчитися, та впроваджувати результати навчання. Інакше я не викладач.
Лилия В. качество образования
Tanya K. У школі при використанні змішаного навчання змініться: ставлення до предмету батьків, які зараз проти шкільної системи, бо не знають вимог предмету та можливості своїх дітей.

 1. Як зміниться навантаження вчителя при використанні змішаного навчання?
Анастасія Ч. ... думаю воно спочатку буде високим, але з часом напрацює вчитель і буде лише керувати роботою учнів.
Галина Б. Що до навантеження вчителя, то вчитель мав би навчати певну кількість учнів, а не класів.
Валентина Б. Навантаження вчителя при підготовці до уроків збільшиться, але, водночас, вчитель не декларовано оволодіє комп`ютерною грамотністю, а реально буде використовувати інновацінй методи й технології, буде йти в ногу з розвитком прогресу. Учителі будуть конкурентно здатними на освітньому ринку праці, зможуть самовдосконалюватися, самореалізовуватися і стануть цікавими для учнів.
Ірина Т. Думаю це залежить від того, як формується його навантаження тепер і звичайно його професіного рівня. Для вчителів малокомплектних шкіл навантаження буде більшим оскільки вини і тепер не мають паралелей по класам тож їм треба буде готувати більше курсів. Для вчителів великих шкіл думаю все буде набагато легше,Також тяжко буде тим хто звик ходити на урок з купленим в магазині конспектом, хоча думаю вони зможуть успішно скопіювати чиюсь роботу.
Лилия В. первое время внеаудиторная работа будет занимать много времени, но когда основа будет создана, обновить материал будет уже намного проще и интереснее.
Tanya K. Навантаження на вчителя при використанні змішаного навчання не змінеться, бо ми все одно розроблюємо робочі плани та ІКТ-підтримки різного роду, треба лише спрямувати це до потрібного русла.
Наталія Ж. При змішаному навчанні навантаження вчителя дещо зміниться. Він буде завантажений підготовкою до заняття, аналізом, проектуванням, творенням, а не механічними перевірками. Учителеві більше доведеться працювати не фактично на уроці, а в позаурочний час. 
Valentyna P. Навантаження вчителя зміниться не суттєво, якщо вчитель готовий до змін і не користується конспектами уроків з минулого століття. 

 1. Що може підвищити якість навчання та зменшити навантаження вчителя?
Галина Б. А все таки якість навчання залежить від високого рівня фахової майстерності вчителя і вдалого поєднання дистанційного і очного навчання, тобто застосування ЗН.
Валентина Б. Підвищити якість навчання та зменшити навантаження вчителя  реально зможе усвідомлене розуміння необхідності змін у процесах навчання, оволодінні і використанні інноваційних моделей, методик і технологій, а головне - потрібні зміни у  рівнях розумової діяльності як вчителя так і учнів.Звичайно, щоб вчитель надавав якісні освітні послуги, мають бути зміни у нормах роблочого часу вчителя на законодавчому рівні, і обов`язково достойна оцінка трудоміської праці вчителя у формі виcокої заробітної платні (фінансування) Це реально і можливо.
Татьяна Б. Якщо мудро спланувати свій курс напочатку навчального року, то навантаження вчителя буде незначним - працюватимуть учні ,головне грамотно та професіно організувати їх роботу в аудиторії та он-лайн удома. А ще великий плюс змішаного навчання, що ні хвороби (карантин), ні природні стихії не стануть на заваді отримання нових знань та відкриттів, адже учень зможе самостійно контролювати місце, темп та час свого навчання, і нести за це відповідальність!!!
Ірина Т. Якість навчання безумовно зростає за умови високої активності учнів та студентів. Тому  майбутнє саме за використанням нових технологій навчання.
Лилия В.  смешанное обучение!
Tanya K. Підвищити якість навчання та зменшити навантаження вчителя допоможе відмова від надмірних втручань та диктувань форм звітних документів до навчального поцесу вчителя. Шаблонів не повинно бути, лише алгоритм та рекомендації досвідчених спеціалістів!
Наталія Ж.  На мою думку, якість навчання може підвищити професійність вчителя, його вміння визначати цілі навчання, мотивувати учнів, володіння сучасними технологіями. При подальшій роботі, коли з'являться відповідні практичні навички, навантаженість учителя зменшиться.

Чи проводились експерименти з впровадження дистанційного або змішаного навчання у школі?
Лилия В. что касается экспериментов по ДН то здесь только есть цифры по количеству обученных учителей на курсах при ЗОИППО "Дидактичне проектування єлектронних програмно-педагогічних засобів навчання" (автори Шевченко В.Л. (Киев) и Васильченко Л.В. (Запорожье) гриф МОН 2008 год) и в настоящее время еще идет подготовка по работе с Мoodle. из опыта общения с руководителями школ вывод такой: поскольку нет механизма реализации ДН с точки зрения оплаты труда учителя, то в устной форме договариваются с родителями учеников на индивидуальной форме и обучают таким образом оформляя как индивидуальное...даже "змини" от 2015 года (п 2.4 "за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11, 12 балів)..." не особенно расшевилили тк это заморочки с расписанием, ответственность за жизнь и здоровье детей...
что касается смешанного обучения так в концепции новой украинской школы говориться об этой форме как о проекте и каких либо разьяснений по этой форме и ее организации нет. 
Лилия В. У процесі науково-дослідної роботи з проблем підвищення якості природничо-математичної освіти співробітниками лабораторії та педагогами ЗОШ№1 м.Приморська Запорізької області реалізуються спроби побудувати модель змішаного навчання. За основу взята технологія віртуального класу та ДК на платформі MOODLE. На теперішньому етапі робота ведеться з учнми які находяться на індивідуальному навчанні та переселенці і біженці з зони АТО. з 1 вересня плануємо розпочати роботу з усіма учнями закладу (підготовлено 28 вчителів і за літо плануємо розробити планування та розпочати експеримент)
Педагоги звертають увагу, що при реалізації існуючих моделей змішаного навчання більш ефективним виявляється: придбання кваліфікаційних компетенцій, спрямованих на реалізацію освітнього стандарту; підвищення ефективності педагогічної діяльності з метою досягнення нових освітніх результатів; використання нових видів контролю та комунікації в педагогічному процесі; підвищення мотивації пізнавальної діяльності учнів; можливість організовувати якісну роботу з високомотивованими учнями.
Батьки учнів які задіяні в процесі запровадження технології віртуального класу в навчанні дітей з особливими освітніми потребами акцентують свою увагу на таких аспектах: вивільнення в учнів часу для підготовки до ДПА; отримання можливості індивідуального спілкування з вчителем за запитом дитини і батьків (консультації, обговорення, узгодження тощо); можливість багатоаспектного спостереження за ходом навчального процесу дитини і впливу на нього відповідно до індивідуальних психофізіологічних можливостей дитини; можливість реалізації нових форм співпраці зі школою, участі в обговоренні суспільно значущих питань. Учні, які включені в віртуальний клас, говорять про наступні можливості, які вони отримують в умовах організації навчання з використанням моделей змішаного навчання: реалізація індивідуальних навчальних планів; максимальна об'єктивізація процедури і результатів оцінювання; інтенсифікація навчальної діяльності з метою економії часу для реалізації інших освітніх і культурних потреб; отримання індивідуальних консультацій вчителя для подолання труднощів при освоєнні навчального матеріалу і ліквідації прогалин у знаннях.
На основі поєднання традиційних педагогічних технологій та ІКТ навчання вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності учнів та педагогів.

Погляд з боку батьків

Юлія Т. Я вже певний час не працюю саме у середній школі, але залишаюся мамою школярки, тож маю певні роздуми щодо цих питань.
По-перше, відносно  годин на тиждень у школі і вдома, на прикладі вивчення англійської мови.
У класі заплановано два уроки на тиждень. Я навіть не буду вдаватися в подробиці на що саме витрачається час у класі, але до навчання це не має жодного стосунку. Тому вдома вже не 30% від класної роботи, а всі 130… На опрацювання матеріалу, на виконання таки заданого домашнього завдання, на повторення – йде не менше години, так два рази на тиждень. А потім – найцікавіше, бо з дитиною ще працює репетитор, бо я вивчала іншу мову, і допомогти дитині з вимовою не можу. Це ще дві години на тиждень – й додаємо завдання, яке дасть вже на опрацювання репетитор. Тому робота вдома складає приблизно 4-5-6 годин. Це і так час, який ми з дитиною витрачаємо на вивчення предмету, хоча у школі звичайна система. І потім моя дитина йде до школи, демонструвати результати цього навчання. Я не впевнена щодо адміністрації, але з батьками змішане навчання можна узгодити.
Щодо переходу на нову парадигму – я вважаю, це можливо, але такий перехід у індивідуальному випадку нічого не змініть. А питання, яке пишуть навіть на вебінарах з перевернутого навчання, «Нащо це робити, якщо й традиційний урок працює?», свідчіть скоріш про системне небажання змін. Працює традиційний урок, працює, так – коли я вдома з дитиною вивчу це ще раз, а потім ще репетитора запрошу. Але у школі цього не помітно – кому в адміністрації цікаво, як саме відбулося навчання?
Мабуть, змішане навчання підійде для спеціальних та поглиблених курсів, та скоріш за все на його впровадження відгукнуться приватні та спеціалізовані школи.
Якість навчання зміниться тоді, коли систему буде цікавити саме якість, а не те,  чи потрібно  відводити у журналі на лабораторну роботу окрему  клитинку, чи ні. Тут одним змішаним навчанням не впоратися…
Хочу зазначити, що взагалі наявність вчителів, які згодні змінювати парадигму навчання мене й здивувала, й сповнила надією. Я вже дещо запозичила для навчання власної дитини. І я дуже рада, що десь діти працюють саме з такими вчителями. І якщо вони прагнуть впровадження змішаного навчання, я, як представник батьків, згодна приймати у цьому участь.
Ви знаете, мені здається, що з батьками тут проблема трохи в іншому. Оскільки в вищі продовжують вступати, а в нас така традиція, що небагато абітурієнтів точно знають - навіщо їм вчитися, то можна зробити висновок, що такі батьків цікавить освіта. Але вони хочуть при цьому нічого не робити. На дитячому майданчику чула: "Мені в школі сказали з дитиною вдома читати - а навіщо я її тоді в школу віддавала, нехай з нею в школі й читають, це їх робота!" Або, коли я ще працювала у школі, та пропонувала просто кращий підручник, бо ті, що були в школі були десь на другий курс універа за матеріалом (який важко опрацювати з шостим класом), теж перше, що я почула, було: "А що, з цими вони не вивчаться? Нащо інші?". Звістно, дітей я вивчила, бо практично перекроювала кожну тему під нормальних, жвавих учнів. Тож проблема у байдужості та перекладанні відповідальності на вчителя. Та все ж це - певна частка батьків. Є багато інших. Бо є й такі, для яких навчання головніш за здоровя дитини - з такими теж стикалася. 
Я тому й припустила, що краще процес змішаного навчання піде у приватних та спеціалізованих школах, де замотивованість вище. Та й керівництво приватних шкіл дозволяє експерементувати, тоді як у загальній школі можно взагалі стикнутися із забороною. 
А впроваджувати це треба. Може, частка батьків не зацікавлена. Може, адміністрація більш схильна до традиції. Але ще є діти - і вони насправді хочуть вчитися, хоча це бажання можна професійно загасити((  Та хоча б показати їм - як це може бути захопливо, цікаво, різноманітно - це вже мета. Вони повинні знати, що може бути по-іншому, тоді, коли вони самі стануть батьками, це вже не буде здаватися ним чимось непотрібним. 


Олена М. Мені здається, подібні курси, як цей з його обговореннями та дискусіями,  необхідні вчителям перш за все для "інвентарізації" власних уявлень й про освіту та її задачі, і про звичні педагогічні стратегії.