четверг, 7 февраля 2019 г.

Питання слухачів майстерні "Сучасний тьютор" (31 січня 2019 р.)

1.    Чи можливо уникнути розробки дистанційного курсу?

Дистанційний курс - це розпланована викладачем діяльність студента по засвоєнню структурованого інформаційного матеріалу для виконання завдань. Немає дистанційного курсу - немає дистанційного навчання.

2.    На ваш погляд, тьютор – це викладач, який забезпечує зміст і викладання дисципліни або людина, яка займається лише супроводженням різних курсів?

Супроводженням дистанційних курсів займається адміністратор, він може бути один на весь навчальний заклад. Тьютор - фахівець конкретної предметної області.

3.    Яким чином викладач може проявити свої педагогічні здібності при дистанційній освіті?
Дистанційне навчання вимагає підвищення педагогічної майстерності за визначенням. Тому зрозуміло, що він не тільки проявляє свої педагогічні здібності, а й повинен їх постійно вдосконалювати.

4.    За якими критеріями, як на практиці викладач може провести оцінку своєї роботи з курсом? Які технології самоаналізу ефективності своєї роботи можливо застосувати?
Є дуже багато методів проведення самооцінки дистанційних курсів, наприклад, таксономія Блума. Яких результатів досягли мої студенти. Може бути використано метод Кіркпатріка: реакція того, хто навчається, навчання - що вивчив і як, поведінка - що змінилося, результати за оцінкою інших. Та багато інших.

5.    Чи змінюються підходи до розробки дистанційного курсу в залежності від спеціальності або освітнього рівня підготовки?
Так, підходи повинні бути різними. При опанування фундаментальних дисциплін бажано користуватися біхевіористськими та когнітивними підходами, при підготовці бакалаврів - конструктивістськими, для магістрів можна користуватися коннективістськими підходами.

6.    Чи є певні особливості розробки дистанційних курсів при організації підвищення кваліфікації фахівців?
При організації підвищення кваліфікації фахівців треба враховувати їх практичний досвід. Бажано організувати обмін досвідом та його обговорення.

7.    Яка методика може застосовуватися для визначення обсягу знань, компетентностей, навичок, які отримали тим чи іншим способом?

8.    Як оцінити інформаційну цінність відомостей, які отримує студент? З якої точки зору можна оцінювати інформаційну цінність?

Інформаційна цінність оцінюється сформованими компетентностями

9.    У нас є група студентів з 20 осіб. Половина відвідує заняття, половина – працює. Хто з них буде вчитися дистанційно?
Це залежить від викладача, контролю навчального процесу з боку адміністрації

10.    Чи зможе ДН змінити мотивацію студентів до навчання?
Є багато засобів впливу на мотивацію студентів і серед них є дистанційне навчання. Але як один з засобів.

11.    Як керувати мотивацією, заохочувати в дистанційних курсах?
Створити для студента комфортне середовище для навчання та пояснити як ним користуватися.

12.    Перевернути клас: міф чи реальність?
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з подальшим обговоренням в аудиторії використовується вже давно. З появою інформаційних технологій цьому методу дали назву перевернуте навчання або перевернутий клас. Тому це не міф.

13.    З якого віку потрібно готувати людину до змішаного навчання?
Змішане навчання - це гнучка форма навчання, її можна використовувати вже в середній школі при відповідному рівні підготовки, який визначає вчитель.

14.    Що таке компетентність?
Використовується таке визначення: Компетентність – це здатність особи виконувати певний вид діяльності за допомогою здобутих знань, розумінь, умінь, цінностей та інших особистих якостей.

15.    Компетенції: хто розробляє, хто контролює, як перевіряє? Нормативні документи?
Державний стандарт визначає Національну рамку кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. На базі цього стандарту створюються стандарти освітніх програм для окремих спеціальностей. За виконання цього стандарту відповідає завідувач кафедри. Він доручає викладачу забезпечити у курсі ті чи інші результати навчання, з якими зв’язані компетентності. Завідувач кафедри контролює якість виконання.

16.    Яке співвідношення понять компетентність, здатність, готовність, ЗУНи, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-цінністного ставлення до світу?
Для вимірювання цих здібностей у студента треба визначити показник, запланувати діяльність та оцінити рівень виконання завдань, де виконується ця діяльність.

17.    Як практично у дистанційному курсі використовуються компетентності?
Компетентності використовуються для проектування курсів. Спочатку визначаються показники компетентності, потім діяльність та перелік завдань. Таки чином можна визначити потрібну кількість кредитів.

18.    Як відмічається засвоєння студентом конкретної компетентності при оцінці виконаних завдань?

У курсі при виконані завдань відмічаються показники компетентності, по закінченні курсу система видає інформацію про досягнені компетентності.

19.    Як добитися реалізації компетенцій у курсах ДН? Приклад
Відповідь у попередніх питаннях. Через виконання завдань.

20.    70:20:10 – це обсяг знань, які здобуває ефективний менеджер, чим цей обсяг можна виміряти?
Це компетентності, які набуває студент за визначений час

21.    70:20:10 – чи це час, який витрачає людина для здобуття знань?
Так

22.    Якщо при змішаному навчанні студенти, слухачі та інші навчаються =10% +20%, то що викладі повинні робити решту 70% часу, як цю систему адаптувати для наших ЗВО?

23.    Чи створюються в ХПІ в рамках розвитку дистанційного навчання мікро-уроки? Приклади

У відкритих дистанційних курсах Проблемної лабораторії дистанційного навчання слухачів створюють свої мікро-уроки.

24.    Яке місце у дистанційному навчанні займає вебінар чи заняття у Скайпі?
Вебінар або Скайп - це методи синхронної комунікації в курси. Вони дуже важливі, але їх частоту використання визначає тьютор курсу.

25.    Чи можливо зловживання навчальною аналітикою з боку адміністратора? 
Особливо, коли адміністратор не дуже компетентній. Які можна передбачити напрями такого зловживання?
Можливе. Уникнути цього можна тільки призначивши на цю посаду компетентного  адміністратора

Відповідав проф. Кухаренко В.М., автор майстерні "Сучасний тьютор" 16 Зимової школи семінару "Сучасні технології в освіті" 30 січня - 1 лютого 2019 р.

Комментариев нет:

Отправить комментарий